Razvoj medicine i oeekivano trajanje ivota

Današnja veoma napredna medicina, koja je veæ dala odgovor na jedno pitanje koje postavlja prirodni svijet, bila je tada samo intuitivna aktivnost izgraðena na narodnom razmišljanju i vještièarenju. Pravljenje kaše od pauèine koja se jela sa hlebom trebalo je da donese olakšanje bolestima koji su bili pre više stotina godina. Rituali su èesto slali šamani, ili bake koje su se ponašale sa biljem. Razmislite o tome & nbsp; & & nbsp; meðutim, moguæe je da je placebo efekat radio na ljudima u drugim vremenima.

Efekat koji smo podložni cijelo vrijeme i bez kojeg lijek nije mogao trajati.Izuzetno važan ureðaj, koji je prihvatio da razbije sumnje, pa zapravo èini klimu koja se njegov sistem ponaša èudno, postao je mikroskop. Dugogodišnja posveæenost i napori da se postigne najbolje, najefikasnije i najpreciznije funkcionisanje instrumenta, koji je mikroskop, omoguæilo nam je da sa golom bakterijom proverite da li virus ili bakterija ugrožavaju njegovo zdravlje, a ponekad i život. Sa mikroskopom možemo èak videti èestice velièine neverovatno mikroskopske velièine nano-a. Zatim zaslužujemo više nanotehnologije, koja ima veliku cijenu u izgradnji vrlo preciznih mikroskopa nove generacije, što nam je omoguæilo da nauèimo nove prijetnje koje ugrožavaju naš vlastiti stan.Neverovatna preciznost ureðaja, koji je mikroskop, uèinila nas je sposobnim da tražimo nova rešenja za još razne bolesti koje podižu naše voljene, prijatelje i nas same. Širok spektar lekova i novih primeraka dobijenih na farmaceutskom tržištu dao nam je èinjenicu da to nije predmet neznanja o mikrobiologiji, veæ naš sistem, meðutim, ima svoje specifièno uzimanje odreðenog lijeka. Èinjenica je i cijena koju moramo platiti za tretman. Prijatne i duge terapije se ne vraæaju zdravlju, uprkos ponudi koju nam daje farmaceutska industrija. Treba uvijek biti potpuno sretan i držati se da æemo se jednog dana riješiti svega zla koje nam daje svijet, da æe farmaceutska industrija napraviti zaista nevjerojatno otkriæe i spasiti svijet od kuge koja je bolest. Bolest koja uništava èitave grupe i uništava život od zore vremena.